ReferenciákRólunk
HU
  • FlagHungarian
  • FlagEnglish
  • FlagDeutsch
  • FlagFrench
KM Par-Ker Általános szerződési feltételekKM Parker intarzia parketta

Általános Szerződési Feltételek

KM Par-Ker Kft.

KM Par-Ker Kft.

Általános szerződési feltételek

1. Az általános szerződési feltételek hatálya

1.1
Jelen szerződés rendelkezéseit a Fővárosi Bíróságnál, mint Cégbíróságnál Cg.01-09-671262 cégjegyzékszámon bejegyzett KM Par-Ker Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1047 Budapest, Baross u. 92-96.; adószáma: 12372814-2-41), mint Szállító által forgalmazott árukra és szolgáltatásokra valamint e körben Szállító és Megrendelő (a továbbiakban együttesen Felek) között létrejövő valamennyi szerződéses jogviszonyra alkalmazni kell.

1.2
Jelen szerződés rendelkezéseitől kizárólag Szállító és Megrendelő írásban megkötött külön megállapodása alapján lehet eltérni.

2. Szerződés létrejötte

2.1
Jelen szerződés létrejön, amennyiben Megrendelő írásos (faxon, e-mail vagy postai úton) vagy szóbeli (Szállító székhelyén, vagy telephelyein vagy üzlethelyiségeiben) megrendelését Szállító írásban visszaigazolja és az 8.2. pontban meghatározott előleget Szállítónak megfizeti, vagy közvetlen raktári eladás esetén a helyszínen szóban visszaigazolja és kifizeti. Utóbbi esetben az írásbeli visszaigazolást a számla helyettesíti.

2.2
A megrendelés Szállító által történő eltérő elfogadása, illetve visszaigazolása új ajánlatnak minősül, melyet Megrendelőnek el kell fogadnia. Az áru átvétele és/vagy az áru ellenértékének („Vételár”) megfizetése az ajánlat elfogadásának minősül.

2.3
Ajánlattétel esetén, az ajánlati kötöttség időtartama 30 naptári nap.

2.4
Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító raktáron nem található áruira vonatkozó megrendelés esetén Szállító az árut egyedileg rendeli meg, ez esetben Megrendelő megrendelését Szállító visszaigazolását követően egyoldalúan nem módosíthatja, és attól nem állhat el.

3. Vételár

3.1
Az árukra vonatkozóan megadott vételárak – amennyiben azt Felek írásban ettől eltérően nem rögzítették – a Szállító 1047 Budapest, Baross u. 92-96. szám alatti telephelyén történő átvételre értendők.

3.2
Szállító ajánlataiban, árjegyzékeiben vagy egyéb kiadványaiban közölt árukra és szolgáltatásokra vonatkozó árak, rajzok, ábrák, méretek, súlyok vagy egyéb adatok csak tájékoztató jellegűek.

3.3
A Vételárat a megrendelés visszaigazolását követően Szállító egyoldalúan akkor módosíthatja, ha
a./ a jogszabály vagy hatósági rendelkezés azt indokolttá teszi,
b./ a szerződéskötést követően olyan tény, körülmény vagy esemény következik be, mely a leggondosabb kereskedői körültekintés mellett sem volt előre látható
c./ a szerződéskötés és a teljesítés időpontja között legalább 30 nap eltelt és ezen időtartamon belül a Magyar Nemzeti Bank Forint árfolyamát az Euróhoz, vagy konvertibilis valutához képest 10%-ot meghaladó mértékben leértékelte.

3.4
Szállító egyoldalúan, a 3.3 pontban foglalt szerint legalább 10% mértékű árváltoztatása esetén Megrendelő jogosult jelen szerződéstől elállni, azonban ebben az esetben Szállítóval szemben sem közvetlen, sem közvetett kártérítésre nem jogosult.

4. Teljesítés helye, ideje és módja

4.1
A jelen szerződés szerinti értékesítés esetén a teljesítés helye a Szállító
1047 Budapest, Baross u. 92-96. címen található telephelye, illetve 4.5 pont esetén Megrendelő által megadott szállítási cím.

4.2
Szállító az árut a megállapodott és előre leegyeztetett (telefon, e-mail, fax) határnapon vagy határidőn belül Megrendelőnek összeállítja és átadja. Az áru minőségi és mennyiségi átvétele az áru átadásakor történik az 6. pont szerint. Szállító elő-, és részszállításra jogosult.

4.3
Az áru elszállításáról – felek eltérő megállapodás hiányában – Megrendelő köteles gondoskodni. A teljesítés ideje az áru átvételének időpontja. Amennyiben az áru beépítése Szállító kivitelezésében történik, az áru kiszállításáért Szállító külön díjat számol fel.

4.4
Amennyiben Megrendelő saját fuvareszközén, vagy az általa megrendelt fuvarozóval szállítja el az árut, úgy saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni a fuvareszközre rakásról és az elszállításról. Megrendelő a fuvareszközt a megadott szállítási napon nyitvatartási időben köteles előállítani az áru berakodására.

4.5
Felek megállapodhatnak úgy is, hogy Szállító az árut a Vételáron felüli fuvardíj és minden egyéb felmerülő költség (rakodás, behajtási engedély stb.) ellenében a Megrendelő által megjelölt címre szállítja. Ez esetben a teljesítés helye Megrendelő által megadott szállítási cím. A teljesítés ideje pedig Megrendelő, illetve meghatalmazott képviselője általi áruátvétel időpontja. Az átvételt a szállítólevélen dátummal, aláírással, pecséttel rögzíteni kell. A fuvardíjat a mindenkori érvényes árajánlat tartalmazza.

4.6
Az áru vagy munka átvétele után 15 munkanapon belül, ha a Megrendelő részéről nem érkezik kifogás vagy reklamáció, a megrendelt áru vagy szolgáltatás I. osztályú minőségben elfogadottnak számít, és külön teljesítési igazolás nélkül is számlázható.

4.7
Amennyiben Megrendelő az árut a megállapodott teljesítési határidő elteltét követő 8 naptári napon belül nem veszi át, úgy Szállító Megrendelő költségére és felelősségére tárolási díj felszámítása mellett az árut megőrzi. A tárolási díj mértéke havonta az át nem vett áru rendelés szerinti (számla kiállítása esetén a számlán szereplő) nettó értékének 3%-a, és minden megkezdett hónap után fizetendő. Ez esetben a teljesítés ideje a tárolás kezdő napja.

4.8
Amennyiben Megrendelő az áru átvételével 30 napot meghaladó késedelembe esik, Szállító jogosult a jelen szerződéstől elállni, az árut visszavenni, azt harmadik személy részére értékesíteni, valamint ezt követően a Megrendelővel pénzügyileg elszámolni.

4.9
Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító kereskedelmi tevékenysége körében közvetítő tevékenységet is végezhet, ezért a szerződésben megjelölt szállítási határidők ezen áruk vonatkozásában csak tájékoztató jellegűek, esetleges késedelemért a Szállítót nem terheli felelősség, amennyiben az beszállítója késedelmére vezethető vissza.

4.10
Az áru átadásának – eltérő írásbeli megállapodás hiányában – feltétele a Vételár teljes összegének (100%) Szállító felé történő megfizetése.

5. Kivitelezési szolgáltatás

5.1
A melegburkolatoknak dilatációra van szükségük, ezt a típusú mozgást az úsztatva rakott burkolatoknál (jellemzően szalagparketta, laminált és vinyl) is biztosítani kell. A lerakásnál figyelembe kell venni bizonyos alapszabályokat, amelyek elsősorban a dilatációs mozgás miatt fontosak: 100m2-t meghaladó egybefüggő felületet akár belső dilatációval is, de meg kell törni. Ugyanígy tilos 10 métert meghaladó egybefüggő hosszban lerakni a melegburkolatokat, 10 m fölött belső dilatációra van szükség.

5.2
Az áru beépítésének megkezdése előtt Szállító, illetve meghatalmazottja ellenőrzi, hogy a munkaterület alkalmas e az áru beépítésére. Megbizonyosodik arról, hogy a megfelelő előkészítés megtörtént, a beépítés során keletkező hulladék elhelyezése biztosított, és minden a biztonságos munkát befolyásoló tényező rendelkezésre áll.

A Szállító – amennyiben nem volt helyszíni felmérés – megtagadhatja a bontási, beépítési feladatot, ha olyan állapotokat tapasztal a helyszínen, amely összeegyezhetetlen a kulturált, munkavédelmi és egészségügyi szempontból is kielégítő munkavégzéssel, vagy fizikailag nem fér a munkaterülethez, esetleg nem várták a megbeszélt időpontban.

Amennyiben fenti feltételek valamelyike bekövetkezik, úgy a munkaterületet nem veszi át, és erről az okok megjelölésével jegyzőkönyvet készít.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Szállító nem vállal semmilyen garanciát a helyszín statikai állapotáért, az esetleges bontási és beépítési folyamat során vagy azt követően keletkező statikai hibákért és épületkárosodásért.

5.3
A megrendelt szolgáltatás elvégzése után – a 6. ponton túlmenően – a felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. Megrendelő a jegyzőkönyv átolvasását követően azt aláírja, ezzel igazolva a munka jó minőségben történő elvégzését és annak átvételét.
Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását megelőzően Megrendelő köteles meggyőződni a beépített szerkezetek, alkatrészek és kiegészítők mennyiségi, minőségi állapotáról valamint azok sérülésmentességéről.

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását követően hibák és hiányosságok Szállítóval való elismertetésére Megrendelőnek nincs lehetősége.

5.4
Amennyiben Megrendelő az átadás-átvételi eljárás során hiánypótlásra, vagy esetleg javításra szólítja fel Szállítót, úgy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben ezt rögzíteni kell.
Ebben az esetben Szállító 10 munkanapon belül köteles a hiányosságokat pótolni, az esetleges hibákat kijavítani.
Amennyiben a beépített áru külföldi szállítótól származik, akkor a fent említett határidő a szállítás időtartamával -, de legfeljebb 15 munkanappal – kitolódik.

Az esetleges javításokat követően az átadás-átvételi eljárást az 5.3 pont szerint meg kell ismételni.

5.5
A hibátlan árukat, illetve azok beépítését Megrendelő köteles átvenni és azt pénzügyileg rendezni.

5.6
A beépítés során további pót- vagy kiegészítő – a szerződésben előre nem rögzített – munkára kizárólag a Szállítóval történő egyeztetés után van lehetőség. Az egyeztetést követően a megállapodást írásban kell rögzíteni.

Megrendelő a pót- és kiegészítő munkákkal kapcsolatban nem egyeztethet Szállító alvállalkozójával vagy a beépítést végző alkalmazottjával. Ilyen vagy ehhez hasonló egyezségek létrejöttét Szállító nem ismeri el.

5.7
Az ajánlatban szereplő gyártási határidők a végleges terv elfogadása után kezdődnek. A tervek elfogadásának késése az átadási határidő kitolódását eredményezi.

Amennyiben a terveket az Ügyfél kérésére módosítani kell, akkor a gyártmánytervek módosítását minden esetben 1 hetes határidővel vállaljuk. Ha a módosítás tárgya a gyártási időt befolyásolja (lassabb gyártás, lassú külföldi beszállítás), a végleges terv elfogadása után a jelzett mértékig automatikusan hosszabb gyártási időt eredményez.

6. Mennyiségi és minőségi átvétel

6.1
A mennyiségi és minőségi átvétel helye a fenti 4.1. és 4.5. pontban meghatározott teljesítési hely. Az átvétel során Megrendelő, illetve átvevő köteles a gyári csomagolás sértetlenségét ellenőrizni, a csomagokat és árukat darabszámra átvenni.

6.2
Megrendelő az áru átvételének megtagadására illetve visszaküldésére kizárólag Szállítóval kötött írásbeli megállapodás vagy Szállító hibás teljesítése esetén jogosult.

7. Minőség, szavatosság, jótállás

7.1
Szállító az áruk minőségét minőségi bizonyítvánnyal tanúsítja, valamint használati, kezelési útmutatót és – jótállás esetén – jótállási jegyet ad át Megrendelő részére. Szállító szavatol azért, hogy az áruk a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, szokásos jó minőségűek és megfelelnek az eseti szerződésben rögzített és/vagy az EU szabványoknak.

A rendeltetésszerű használat a melegburkolatok esetén a maximum 2 % nedvességtartalmú, + 15 C° feletti aljzatra és + 18 C° feletti léghőmérsékletű és 50-55 % páratartalmú helyiségekbe történő lerakást, majd ezt követően a fenti adatok betartása melletti használatot jelentik!

A megfelelő munkaterület és a munkaterületen az előírt környezeti körülmények biztosítása a Megrendelő feladata. Nem megfelelő körülmények között a munkát nem szabad folytatni, ettől eltérni a Megrendelő külön írásos kérése alapján lehet, amivel elfogadja, hogy tisztában van a kockázattal és tudomásul veszi, hogy a termékek és szolgáltatások  garanciája elvész. A nem megfelelő körülmények okozta munkamegállás miatti esetleges késések, határidők és az ezzel összefüggő kötbérek arányosan kitolódnak.

7.2
A sérült csomagolásról vagy áruról Megrendelő köteles az átvétel helyén a fuvarozóval szembeni igény érvényesítésére alkalmas jegyzőkönyvet felvenni és azt a fuvarozóval, Szállító székhelyén, telephelyén vagy üzlethelyiségeiben történt átvétel esetén pedig az árut átadó személlyel kell aláíratni. Amennyiben Megrendelő ezt elmulasztja, a bekövetkezett mennyiségi, minőségi hibáért, illetve kárért Szállító nem felel.

7.3
Minőségi kifogás esetén Szállító saját döntése alapján a hibás árut kicseréli, vagy árengedményt ad azokra. Szállító mennyiségi és minőségi hiba következtében fennálló kártérítési felelőssége a közvetett károkra és elmaradt hasznokra nem terjed ki.

7.4
Értékcsökkent / leértékelt (sérült) áru vásárlása esetén Megrendelő minőségi kifogással nem élhet. Szállító felelősségét a Ptk. 314. § értelmében kizárja.

7.5
Szállító a termékfelelősség körében az 1993. évi X. törvény szerint tartozik felelősséggel.

8. Fizetési feltételek

8.1
A Vételárat Megrendelő készpénzzel vagy átutalás útján a megrendelés visszaigazolásán, vagy az elfogadott ajánlaton feltüntetett módon, a számlán szereplő határidőben köteles kiegyenlíteni.

8.2
Eltérő megállapodás esetén kívül Megrendelő Szállítónak a vételár 50%-át (Vételárelőleg) a kiállított számlán feltüntetett határidőn belül köteles előre megfizetni, mely egyben a 2.1 pont szerint a szerződés létrejöttének feltétele.

8.3
Megrendelő jelen szerződéstől – erre vonatkozó kikötés esetén – a megrendelés visszaigazolását követő elállása esetén bánatpénz (Ptk. 319. § (2) bek.) fizetésére köteles. A bánatpénz összege a Vételár 50 %-ának megfelelő összeg. Szállító jogosult a Vételárelőleg összegébe a bánatpénzt beszámítani.

8.4
Megrendelő kizárólag jogerős bírósági ítélet alapján jogosult bármilyen követelését a számla ellenértékébe beszámítani.

9. Fizetési késedelem

9.1
Megrendelő fizetési késedelme esetén a számlán szereplő fizetési határnapot követő naptól a Vételár teljes összegének megfizetéséig terjedő időre késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat 7 %-kal növelt összege.

9.2
Szállító Megrendelő részletfizetéseit a legrégebben lejárt követelések késedelmi kamatainak, majd tőkeösszegeinek kiegyenlítésére fordítja.

9.3
Megrendelő fizetési késedelme esetén Szállító által esetlegesen nyújtott árengedmények ill. egyéb kedvezmények hatályukat veszítik és Megrendelő a teljes Vételár megfizetésére köteles, valamint Szállító felé fennálló teljes tartozás azonnal esedékessé válik, továbbá Szállító az általa korábban keretjelleggel megadott fizetési határidők egyoldalú módosítására is jogosult. E jog Szállítót Megrendelő fizetésképtelensége esetén, vagy amennyiben Megrendelő ellen csődeljárás, vagy felszámolási eljárás megindítása iránti eljárás, vagy felszámolási eljárás indul, vagy amennyiben Megrendelő korábbi megrendeléseinél szerződésszegő magatartást tanúsított, szintén megilleti.

9.4
Megrendelő fizetési késedelme esetén Szállító jogosult a további szállításokat leállítani illetve felfüggeszteni anélkül, hogy ez szerződésszegésnek minősülne. Szállító a további kiszállítások megkezdését biztosíték adásához vagy azonnali készpénzes fizetéshez kötheti.

9.5
Amennyiben Megrendelő a számlán szereplő esedékességi határnapot követő 15 napon belül Szállító felé a számlával, a számlán szereplő árukkal vagy azok ellenértékével kapcsolatosan tartozását nem vitatja, úgy a megrendelés teljesítettnek, a számla pedig Megrendelő által befogadottnak, Szállító követelése elismertnek és nem vitatott tartozásnak minősül. Ez esetben Megrendelő fizetési késedelme esetén Szállító jogosult Megrendelő fizetésképtelenségét feltételezni.

9.6
Megrendelő 15 napot meghaladó fizetési késedelme esetén Megrendelő köteles Szállító erre vonatkozó felszólításában meghatározott határidőn belül biztosítékot nyújtani a Vételár megfizetésére. Ennek elmaradása esetén Szállító jogosult a jelen szerződéstől elállni. Megrendelő képviseletében jelen szerződést aláíró a másodlagos felelősség szabályai szerint személyében kezességet vállal Megrendelő Szállító felé fennálló tartozásáért.

10. Tulajdonjog fenntartás

10.1
Szállító a Vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja.

10.2
Megrendelő a Vételár megfizetéséig az árut nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, azt be nem építheti és fel nem dolgozhatja. A tulajdonjog fenntartással érintett áru feldolgozása, beépítése esetén a választás joga Szállítót, mint tulajdonost illeti meg (Ptk. 133 § 3. bek.). Dologegyesülés esetén Szállítónak résztulajdona keletkezik (Ptk. 134 §.). Megrendelő jelen szerződés szerint Szállítóra engedményezi a közös tulajdon értékesítéséből Szállító tulajdoni hányadának megfelelő összeget.

10.3
Amennyiben Megrendelő továbbértékesítés céljából vásárolja meg az árut, köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt az áru tárolásáról megfelelően gondoskodni. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, illetve az állagában bekövetkező bármely kárért Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik. Megrendelő ez esetben köteles Szállító termékére is kiterjedő vagyonbiztosítást kötni.

10.4
Megrendelő 15 napot meghaladó fizetési késedelme esetén Szállító, illetve megbízottja jogosult Megrendelő székhelyéről, telephelyéről, fióktelepéről a tulajdonjog fenntartással átadott termékeket Megrendelő költségére elszállítani. Megrendelő tartozása az elszállított termékek átadási árával csökken, a szállítás költségeivel azonban nő.

11. Vis maior

Felek mentesülnek szerződéses kötelezettségük teljes vagy részleges teljesítése alól, amennyiben a teljesítés befolyási körükön kívül álló, előre nem látható és el nem hárítható akadály (vis maior) következtében hiúsul meg. Vis maiornak tekintendők pl., de nem kizárólagosan az alábbiak: háborúk, forradalmak, sztrájkok, embargók, természeti katasztrófák és események (tűz, árvíz, földrengés, stb.). Vis maior esetén az a fél, akinek érdekkörében az akadály felmerült, a másik felet az okról és az akadály várható időtartamáról a lehető legrövidebb időn belül írásban köteles értesíteni.
Vis maior esetnek számít, ha a Szállító saját alkalmazottainak, vagy beszállítóinak a pandémiás helyzetre, korona-vírus fertőzésére, illetve a vírus miatti lezárásokra visszavezethető okok miatt nem tud időben teljesíteni. A nemzetközi, vagy hazai szállításokra vonatkozó korlátozásokra visszavezethető késedelmek miatt megszűnik a Felek kártérítési, és kötbérfizetési kötelezettsége, a szállítási határidők módosulnak. Ebben az esetben a szerződéstől való elállás joga a 8.3 pontban szabályozottak szerint mindkét felet megilleti.

12. Jogok átruházása

Felek a jelen szerződés hatálya alá tartozó jogaikat és kötelezettségeiket harmadik személyre csak a másik fél előzetes hozzájárulása esetén ruházhatják át.

13. Alkalmazandó jog, jogviták

13.1
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

13.2
Felek közötti jogvita esetére Felek a Pp. 41. § (1)-(3) bekezdése alapján alávetik magukat Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

14. Garancia

A lenti felsorolásban a garanciális problémák témakörét taglaljuk cégünk hivatalos állásfoglalása, gyártói standardjei, valamint a természetes adottságok, folyamatok tükrében.

14.1
Természetes variációk
A fa természetes anyag, nincs két egyforma szál. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon a minőségi osztályon belül is előfordulnak eltérések színárnyalat, erezet terén. A színeltérések a fában később is megjelenhetnek, ami a faanyagok természetes érésének köszönhető. Általánosságban el lehet mondani, hogy minden faanyag érik, ami színváltozást eredményez. A fa természetes színváltozását eredményezi például a napfény és UV fény is, tehát az érés és a természetes folyamatok eredményeképpen létrejött színváltozás nem képezi garancia tárgyát. A fa természetes karakterisztikájához fafajtól függően hozzátartoznak például ásványi anyagok, zárványok, göcsök és tűgöcsök, erezet-variációk, stb., tehát ezek természetes jellemzők, nem pedig hibák.

Nem tudjuk garantálni a kisebb eltéréseket a különböző parkettaelemekben, valamint az elkészített színminták és a lerakott padló színe között. Kérjük lerakás előtt ellenőrizze a lerakandó parketta színét, de a színeltérések a különböző parketta elemek és/vagy a korábban kiadott színminta között nem képezik a garancia tárgyát.

14.2
Nem megfelelő kezelés vagy ápolás, karbantartás
A helytelen tárolás, kezelés, szállítás, vagy installáció nem képezik garancia tárgyát. A parketta megjelenése nagyban függ a helyes lerakástól. Következésképpen a burkolásnak pontosan követnie kell a lerakási útmutató tanácsát, melyet a honlapunkon is megtalálhatnak. Parkettáink lerakása fürdőszobába, vizes helyiségbe, vagy zuhanyozóba tilos, azonnal megszünteti a garancia lehetőségét.

Az aljzat helytelen előkészítése, vagy annak hiányosságai, az aljzatbeton, az önterülő alzat, a födém, padlódobozok, ezeknek összeépítési, szerelési hiányosságai, az esetleges szennyeződéseik, szinteltérések, felületi egyenetlenségek, repedések, hézagok nem garanciális problémák. Tömítő anyagok, gittek, fugázóanyagok használata fa felületű padló lerakása közben vagy után normálisnak számítanak, ezért erre garancia nem vonatkozik.

Az ápolásnak és karbantartásnak pontosan követnie kell az ápolási/karbantartási útmutatóban megadottakat, az ezek be nem tartása miatt keletkező károkra garancia nincs. Ha valaki az útmutatóban megadott ápoló-, és tisztítószereken kívül használ más anyagot a napi vagy alkalmi takarításnál, azzal megszegi az útmutatóban leírtakat, ezzel árthat a parkettájának, tehát ez nem megfelelő ápolásnak minősül, és a garanciális okokon kívül esik. A nem ajánlott olajok, olajos szappanok, ammónia-, és savbázisú takarítószerek  szintén helytelen ápolásnak, karbantartásnak minősülnek, erre garancia nincs. A felmosásnál használ túl sok víz, vagy véletlen kiömlésük okozta problémák szintén kívül esnek a garancia körén.

14.3
Helytelen használat
Azok a faburkolatok, amik máshova kerülnek lerakásra, mint egy lakás, amit a tulajdonos, vagy a bérlője használ, automatikusan kívül esnek a garancia körén. Ahogyan ez szinte természetes, nem vállalunk garanciális felelősséget semmilyen olyan sérülés után, ami a helytelen használatra, szabálytalanságra, balesetre, vagy szándékos okokra vezethető vissza, hiszen ezek kívül esnek a gyártó felelősségen. A garancia nem érvényes a lábbelik, tűsarkúk, görgős székek, elmozdított bútorok, bőröndök, takarítóeszközök, azok alkatrészei, illetve egyéb nehéz, hegyes vagy éles tárgyak, eszközök, berendezések okozta karcolásokra, sérülésekre, ráejtett tárgyak miatt keletkezett benyomódásokra. A felületkezelés fényének csökkenése, takarítás vagy por okozta apró karcolások, kavicsnyomok, ragacsos anyagok, állatok, rovarok, épületszerkezeti mozgás, vagy bármi egyéb sérülés szintén nem garanciális hiba.

14.4
Környezeti tényezők
A gyártó és forgalmazó nem tehető felelőssé azért, ha környezeti változások állnak be a padló működéséhez, lerakásához szükséges ideális feltételekhez képest. Ez az ideális állapot 18-27C°-os padló feletti hőmérsékletet, 2%-nál nem nedvesebb aljzatot, és 50-55%-os relatív páratartalmat jelent. Az ettől eltérő hőmérséklet, az alacsony, vagy magas páratartalom, vagy ezen tényezők gyors, nem egyenletes változása extrém környezeti tényezőnek számít, amire nem vonatkozik garancia. A garancia nem érvényes a falakból vagy padlóból, csövekből érkező nedvességre. Az ideális 50-55%-os relatív páratartalomnál magasabb páratartalom, (amit okozhatnak viharok, víz közelsége, természeti csapások, árvíz, lakáson belüli gyakori vízhasználat, túl sok szobanövény, stb.) okozta problémák  szintén nem garanciális gondok. Ugyanez igaz a szárazság okozta problémákra is, okozza azt akár túl sok szellőztetés, sivatag, természeti katasztrófa, homokvihar, növények, vagy párásítás hiánya szintén nem garanciális hibák.

14.5
Direkt napsütés
Az első fejezetben leírtaknak megfelelően a nap hatására a fa és a felületkezelés is változtatja a színét. Ha a lakásunkban erős vagy direkt napfény, illetve UV fény éri a burkolatunk bizonyos részeit, másokat pedig kevésbé, ott is fakulás, színeltérés következhet be, amire garanciát nem tudunk vállalni. Használjanak sötétítőt, vagy árnyékoló rendszereket, hogy útját álljuk a nap káros UV sugárzásának.

14.6
Átalakítás/javítás
A KM Par-Ker Kft. garanciája nem vonatkozik a nyers parketta más burkoló által végzett lerakása, felületkezelése közben okozott hibákra, illetve a felületkezelt parketta csiszolása, felületkezelése, felújítása, vagy javítása közben okozott hibákra. Garanciális körön kívül esnek a parketták újraolajozása, illetve újralakkozása közben keletkező problémák, hiányosságok, optikai hibák, sérülések is.

14.7
Használt padló
Használt padlók cseréjénél, javításánál nem a mi garanciális felelősségünk és költségünk a régi padlók, és azok felületének javítása, az aljzat kiegyenlítése, illetve bármilyen a munkával kapcsolatban felmerült kiadás. A garanciánk csak a végfelhasználó által megvásárolt, hibátlan és eredeti csomagolású parkettára érvényes, ha valaki eladja, vagy átköltözteti a parkettát, ezzel elveszti a garanciát. Minden garancia elvész, ha a lerakott parketta, vagy a hely, ahova lerakták, elajándékozásra, eladásra kerül. A garancia szintén nem érvényes, ha a parkettát magánlakásba rakták le, amit később irodává, üzletté, egyéb közületi vagy közösségi létesítménnyé nyilvánítják, alakítják vagy használják.

14.8
Hibák és hiányosságok, amit más gyártó terméke okozott
Az olyan problémák, amit az aljzatkiegyenlítés hibái, hiányosságai, a bútorok lábának filccel le nem védése, védő burkolat használatának hiánya, amikor nagyobb bútorokat mozgatunk a parkettán, és a görgős székek lábai szintén nem garanciális hibákat okoznak. Az esetleges zajok, pl recsegés vagy nyikorgás, ami olyan okokra is visszavezethető, ami nem gyártási hiba, nem garanciális hiba. Bükk, juhar, wenge, éger, és egyéb hasonló tágulási együtthatóval rendelkező fafaj használata radiátorral fűtött, vagy padlófűtéses helyiségben szintén kívül esik a garanciális feltételeinken.

14.9
Parketták sajátosságai
Cégünk két fő típusban gyárt intarzia parkettákat. A hálóra ragasztott verziónál előfordulhat, hogy az egy dobozban tárolt parketták ragasztós hálói a meleg miatt összeragadnak, ekkor betonra finoman leejtve, vagy szétkopogtatva szét tudjuk szedni a parkettaelemeket. Ha feszegetjük, vagy durván ledobjuk, a parketta megsérülhet. A szétszedésnél, lerakás előtt pár parketta-elem kieshet a helyéről, ezeket simán, mint egy kirakós darabkáját, vissza kell illeszteni a helyére. A hálóra ragasztott parketta-panelek felületkezelés előtt elemenként kisebb elállást, hézagot tartalmazhatnak, ezért ezeket mindig össze kell csiszolni, és ki kell tömíteni felületkezelés előtt. A fent felsorolt tulajdonságok mind a parketta természetes tulajdonságai, tehát nem garanciális vagy csereszabatos problémák.

A rétegelt parkettáink lehetnek felületkezeltek vagy felületkezeletlenek. Az egymás mellé rakott panelek némi elállást mutathatnak, amit egybe csiszolással, tömítéssel meg lehet oldani. Ha a parketta elemek meg vannak hajolva, akkor az nem garanciális probléma, ugyanis súlyozva kell őket leragasztani. A felületkezelt parkettáink fózoltak, az elemek között apró rések jelennek meg, ami az egyes táblák körvonalát körberajzolja. Ez természetes jelenség, tehát nem garanciális probléma.

Természetesen hibák bárhol előfordulhatnak, de ha szerkezeti problémát észlel, akkor azt még a parketta lerakása előtt jelezze, hiszen a lerakás előtt és közben a tulajdonosnak és a lerakást végző szakembernek is meg kell győződnie arról, hogy a lerakandó burkolati elem alkalmas-e a lerakásra. Ha valaki lerak egy parkettát, azzal lényegében tanúbizonyságot tesz arról, hogy a lerakott parketta minősége megfelelő, ezért azokat a reklamációkat, amik lerakáskor is észlelhetőek voltak, de nem lettek megfelelő módon (írásban is) jelezve, hogy cégünk megoldja a problémákat, nem fogadjuk el garanciális problémának.

14.10
Padlófűtés és hűtés megfelelő használata, garancia
Ahhoz, hogy melegburkolatot padlófűtésre rakhassunk, a beton nedvességtartalmának 1,8% vagy az alattinak kell lennie. Az üzemeltetés folyamát biztosítani kell az 50-55% közötti relatív páratartalmat, és a 15-30°C közötti hőmérsékletet.

Padlófűtés alkalmazása esetén a parketta felület megengedett maximális hőmérséklete 28 °C. A hőmérséklet túllépése a keményfa felület jelentős károsodását vonja maga után. A fűtési szezonban kérjük fordítson fokozott figyelmet a természetes faparkettával burkolt helyiségek megfelelő légnedvességének biztosítására, mely különböző párásító eszközökkel oldható meg. Az alacsony, 50 % alatti légnedvesség a faanyag káros kiszáradásához vezet. Ennek következtében az egyes elemek, illetve a lamellák között rések keletkeznek. Súlyosabb esetben az egyes lamellák felválása is előfordulhat. Az alacsony légnedvesség káros az egészségre is.

Fontos kiemelni, hogy minden melegburkolatnál, készparkettánál, amit padlófűtésre szeretnénk rakni, ellenőrizni kell a gyártónál vagy forgalmazónál, hogy az adott parketta alkalmas-e padlófűtésre, a gyártó/forgalmazó vállal-e garanciát a padlófűtésre rakott parkettára. Az elektromos padlófűtés-rendszerek, a fűtőfilmek a legtöbb gyártónál a garancia elvesztését jelentik, mert ezeknek a hőmérséklet szabályozása, és az általuk leadott hőterhelés kockázatát a legtöbb gyártó nem vállalja, alapból kizárja a garanciális feltételek közül.

Hőszivattyús rendszereknél különösen kell ügyelni a felfűtés mellett a lehűtésre is. Ott, ahol a nyári időszakban a fűtőrendszert hűtésre is használják, le kell szabályozni azt, hogy 22 °C-nál ne legyen hidegebb a hűtött felület. Az ettől hidegebb felületnél a párásabb nyári időszakban páralecsapódás keletkezik, ami különösen az úsztatva (pl. klikkes rendszerrel) lerakott rendszereknél okoz gondot, hiszen a burkolat alatti lecsapódott nedvesség penészesedéshez, az anyag dagadásához vagy sérüléséhez vezethet, de extrém esetben az aljzatkiegyenlítő, az aljzat anyaga is sérülhet, porózussá válhat. A túlhűtött (22 °C-nál hidegebbre hűtött) melegburkolatok felületén is gondot – jellemzően elszíneződést, penészesedést, dagadást, megnyílást okozhat a kicsapódó nedvesség.

Ezek elkerülése érdekében a felfűtési, lehűtési korlátokat, és a fokozatosságot is be kell tartani, emellett az elvárt relatív páratartalom betartásáról is gondoskodni kell, nyáron akár páraelszívással, szellőztetéssel, mert erre visszavezethető okok miatt jelentkező hibákra sem a gyártó, sem a kivitelező nem vállal garanciális felelősséget.

15. Shading jelenség

A garancia és jótállás feltételén kívül esik szőnyegburkolatok esetében az ú.n. Shading-jelenség (szálhalmozódás), mely a jelenség természetéből fakadóan vis major esetnek minősül, és cégünk felé semmilyen kártérítési és garanciális igény nem indítható.

16. Ráutaló magatartás

A szerződés létrejöhet írásban, szóban és egyértelmű ráutaló magatartással is. Ráutaló magatartásnak minősül többek között:
-A szolgáltatás vagy kivitelezés létesítésének lehetővé tétele.
-A szolgáltatás bizonyítható módon történő igénybevétele.
-Megrendelői minőségben történő rendelkezés a szolgáltatással vagy kivitelezéssel kapcsolatban.
-Minden további olyan tevékenység, magatartási vagy viselkedési forma, mely a mindenkor hatályos magyar jogszabályokban ráutaló magatartásnak minősül.

Mit tegyünk probléma esetén?

Mint gyártó azt szeretnénk, ha az ügyfél elégedett lenne a termékeinkkel. Ha véletlenül mégis garanciális probléma merülne fel, akkor első körben hívják fel az értékesítő boltot. Ők meg tudják válaszolni a kérdéseiket, és ha szükséges, akkor hibabejelentést tudnak nekünk küldeni.  Ha a probléma olyasmi, ami a fenti listában is megtalálható, akkor a garanciális javításra, pótlásra nincs lehetőség. Ha a hiba a garanciális feltételek közé tartozik, újra felületkezeljük, tehát lakkozzuk, vagy olajozzuk a parkettáját, hogy hasonló végeredményt érjünk el mint a többi panel, vagy a hibás paneleket kicseréljük, ez a cégünk választása. Ha a hibát többszöri próbálkozásra sem tudjuk kijavítani, akkor visszatérítjük a sérült burkolatrész árát. Ha a padlóját cégünkön kívüli profi burkoló rakta le, akkor átlagos magyar burkolási költséget  térítünk meg a sérült burkolatrész után, ha a hiba a garanciális időszak első 5 évében lett jelentve. Ezek a garanciák nem érvényesek bútorok, beépített bútorok vagy egyéb műtárgyak átszerelésének, kivételének, mozgatásának, logisztikázásának, takarásának, tárolásának költségeire, amiket a javítás alatt ideiglenesen kell arrébb rakni.

Budapest, 2011. március 1.

KM Par-Ker Kft. Vezetősége

crossmenuarrow-rightcross-circle